mainlogo

Informacije

Realizovana radionica „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“

Realizovana radionica „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), od 18. do 20. februara 2015. godine, u hotelu „Central“ u Vitezu, uspješno je realizovao radionicu pod nazivom „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“. Sa ciljem da kreiraju jedinstvenu metodologiju za identifikaciju djece u riziku od društveno-neprihvatljivog ponašanja i metodologiju upravljanja odnosnim rizicima, u?eš?e na radionici su uzeli najve?i eksperti u Bosni i Hercegovini - nau?nici i prakti?ari - iz oblasti psihologije, mentalnog zdravlja, pedagogije, i socijalnog rada.

ÄŚitaj dalje

Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosu?a, agencija za provo?enje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosu?a, agencija za provo?enje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u periodu od 10 – 13. februara 2016. godine u hotelu „Mepas“, Mostar, realizirao prvu od sedam planiranih obuka u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom". Projekt se implementira uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije. Obuka, kojoj je prisustvovalo 30 u?esnika iz razli?itih institucija (Finansijska/financijska policija FBiH, Komisija za vrijednosne papire FBiH, Federalna uprava policije FBiH, Sudska policija FBiH, MUP-ovi Zeni?ko-dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Zapadnohercegova?kog kantona, i Hercegova?ko-neretvanske županije, kantonalni sudovi u Biha?u i Sarajevu, kantonalna tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Hercegova?ko-neretvanske županije, Kantona Sarajevo, i Tuzlanskog kantona, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i dr.), je multidisciplinarnog karaktera i obuhvatila je subjekte koji su dužni da postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine krivi?nim djelom (Službene novine Federacije BiH, 71/14).

ÄŚitaj dalje

Sastanci u svrhu izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2019 godine

Sastanci u svrhu izrade Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  za period 2015-2019 godine

U koncipiranju strateških dokumenata za borbu protiv korupcije važno je voditi se integriranim pristupom, koji podrazumijeva utemeljenost antikorupcijskih aktivnosti na ?injenicama, te bi ga trebali odlikovati transparentnost, nepristranost i stru?nost, inkluzivnost, sveobuhvatnost, mjerljivost i orijentiranost na u?inak, što su principi koje zagovaraju i Ujedinjene Nacije.

ÄŚitaj dalje

Koordinacijski sastanak - trgovina ljudima

Koordinacijski sastanak - trgovina ljudima

U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, 09. februara 2016. godine u prostorijama OSCE-a, održan je koordinacijski sastanak organizacija u Bosni i Hercegovini (BiH) koje se bave problemom trgovine ljudima. U?eš?e na navedenom sastanku su uzeli i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Rije? je o sastancima koji se periodi?no organiziraju, a koji imaju za cilj sumiranje ura?enih ali i planiranih aktivnosti po pitanju navedene problematike.

ÄŚitaj dalje

Održan radni sastanak sa predstavnicima Grada Isto?no Sarajevo

Održan radni sastanak sa predstavnicima Grada Isto?no Sarajevo

U cilju implementacije Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Gradu Isto?no Sarajevo, predstavnici lokalnih vlasti i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 12. februara 2016. godine, održali su radni sastanak. Nakon pregleda realizovanih aktivnosti u prethodnoj godini, napravljen je plan realizacije budu?ih aktivnosti. One ?e se zna?ajnim dijelom odnositi na ja?anje infrastrukturnih kapaciteta institucija u cilju provo?enja mjera sekundarne prevencije i primjene alternativnih vidova reakcije na maloljetni?ko prestupništvo.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.