mainlogo

Informacije


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/cprc/public_html/novosti.php on line 136

Održan radni sastanak sa predstavnicima Grada Isto?no Sarajevo

Održan radni sastanak sa predstavnicima Grada Isto?no Sarajevo

U cilju implementacije Akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Gradu Isto?no Sarajevo, predstavnici lokalnih vlasti i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 12. februara 2016. godine, održali su radni sastanak. Nakon pregleda realizovanih aktivnosti u prethodnoj godini, napravljen je plan realizacije budu?ih aktivnosti. One ?e se zna?ajnim dijelom odnositi na ja?anje infrastrukturnih kapaciteta institucija u cilju provo?enja mjera sekundarne prevencije i primjene alternativnih vidova reakcije na maloljetni?ko prestupništvo.

ÄŚitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak u Op?ini Novi Grad

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak  u Op?ini Novi Grad

Od februara 2015. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine na snazi je Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku. Zakonom se ure?uju obaveze svih organa uklju?enih u postupak, sa ciljem odabira i primjene mjera koje ?e biti u najboljem interesu djeteta. U cilju unaprje?enja primjene Zakona, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je do sada organizovao niz sastanaka u svim op?ina u Kantonu Sarajevo za predstavnike lokalne samouprave, predstavnike policije, predstavnike organa starateljstva, te predstavnike osnovnih i srednjih škola. Zaklju?ci sa sastanaka ukazuju da adekvatna primjena Zakona najve?im dijelom zavisi od volje i sinergije djelovanja svih profesionalaca iz ove oblasti, kao i od prikladne institucionalne podrške.

ÄŚitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja op?ine Centar

„Pravda za svako dijete“ – Održan sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja op?ine Centar

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), održan je sastanak 11. februara 2016. godine u Hotelu Central u Sarajevu sa profesionalcima iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja op?ine Centar. Sastanak je realiziran u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ koji se provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

ÄŚitaj dalje

CPRC najavljuje radionicu: „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“

CPRC najavljuje radionicu: „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, organizovati ?e radionicu „Predvidiva matrica indikatora za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama“. Radionica ?e se održati od 18. do 20. februara 2016. godine, u hotelu „Central“ u Vitezu, a osnovni cilj je da se uz pomo? nastavnika sa relevantnih visokoškolskih ustanova i uz pomo? prakti?ara izradi instrument za identifikaciju djece u riziku i kreira metodologija za izradu planova upravljanja rizicima.

ÄŚitaj dalje

Podrška u izradi Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period 2015-2019 godine

Podrška u izradi Strategije i Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  za period 2015-2019 godine

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je 04. 02. 2016. godine održan sastanak Radne grupe za pripremu Prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcijskog plana za provedbu istoimene strategije, te Tima za koordinaciju aktivnosti u vezi s pripremom za izradu ovih dokumenata. Tema sastanka bilo je pokretanje aktivnosti na izradi strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije. Na sastanku su bili prisutni federalni ministri unutarnjih poslova i pravde, kao i predstavnici spomenutih tijela Vlade FBiH.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.