mainlogo

Informacije

Sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo

Sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo

Dana 24.11.2015. godine u prostorijama zgrade Vlade Kantona Sarajevo održan je četvrti sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo. Na sastanku je najvećim dijelom bilo govora o implementaciji Plana u koju svrhu su analizirane informacije dostavljene od resornih ministarstava. Naglašen je značaj primarne prevencije maloljetničkog prijestupništva, te pogotovo uloga škole u istoj, te istaknuta potreba procjene raspoloživih resursa javnih ustanova na planu primarne prevencije. Apostrofiran je veliki potencijal koju škole imaju ne samo u odnosu na obrazovanje, nego i formiranje cjelokupne ličnosti mladih ljudi, te naročito, budući da se djeca i mladi zadržavaju duže vremena u školi, u prepoznavanju i korigovanju određenih neprilagođenosti u ponašanju.

Čitaj dalje

“Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Općini Vogošća

“Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Općini Vogošća

U cilju uspješne primjene Zakona o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku dana 16.11.2015. godine održan je sastanak sa profesionalcima iz oblasti dječje zaštite sa područja općine Vogošća, kao i sa predstavnicima istoimene općine. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o prednostima i nedostacima spomenutog zakona, te pogotovo o pitanjima koje se tiču praktične implementacije zakona.

Čitaj dalje

Sastanak radne grupe u okviru projekta "Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima"

Sastanak radne grupe u okviru projekta "Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima"

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Američke ambasade u Sarajevu realizira projekat pod nazivom „Uključivanje inspektora rada u referalne (preporučene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“. U okviru projekta je 13.XI.2015.održan sastanak Radne grupe koju čine Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, imenovani predstavnici nadležnih inspekcija rada, te eksperti angažovani na projektu, kako bi se usaglasili sadržaj i struktura "Vodiča za postupanje inspekcija rada u slučajevima trgovine ljudima u BiH".

Čitaj dalje

Održan sastanak radnog tima profesionalaca iz oblasti dječije zaštite u Istočnom Sarajevu

Održan sastanak radnog tima profesionalaca iz oblasti dječije zaštite u Istočnom Sarajevu

Radni tim profesionalaca iz oblasti dječije zaštite sa područja grada Istočno Sarajevo, održao je sastanak 09. novembra 2015. godine, u zgradi gradske skupštine. Tematski sastanak bio je posvećen izazovima u primjeni alternativne mjere za maloljetne izvršioce krivičnih djela „Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta“. Potreba za efikasnom primjenom ove mjere definisana je Akcionim planom prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Istočno Sarajevo (2015-2017).

Čitaj dalje

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom"

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom"

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom" u cilju provođenja dodatnih konzultacija u izradi Priručnika za obuke u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Čitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.