mainlogo

Informacije

“Djeca u kontaktu sa zakonom“: Napredni interaktivni trening

“Djeca u kontaktu sa zakonom“: Napredni interaktivni trening

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 10. i 11. decembra 2015. godine, u hotelu „Lavina“ na Jahorini, organizovati ?e doga?aj pod nazivom: „Djeca u kontaktu sa zakonom: Napredni interaktivni trening“. Osnovni cilj ovog doga?aja je obuka profesionalaca pravosudnih i vanpravosudnih organa sa podru?ja Kantona Sarajevo i grada Isto?no Sarajevo i razmjena dobrih praksi u primjeni zakon? o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku. Interaktivni trening se realizuje u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, koji se provodi uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a, a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva.

ÄŚitaj dalje

Dogovorena saradnja sa italijanskom Agencijom za upravljanje oduzetom imovinom

Dogovorena saradnja sa italijanskom Agencijom za upravljanje oduzetom imovinom

Rim, 24.XI.2015. Predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) su, u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom", koji se finansira od strane vlade Velike Britanije, održali sastanak sa predstavnicima italijanske Državne agencije za upravljanje i namjenu imovine privremeno i trajno oduzete organiziranom kriminalu-ANBSC (L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitŕ organizzata).

ÄŚitaj dalje

Sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo

Sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo

Dana 24.11.2015. godine u prostorijama zgrade Vlade Kantona Sarajevo održan je ?etvrti sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo. Na sastanku je najve?im dijelom bilo govora o implementaciji Plana u koju svrhu su analizirane informacije dostavljene od resornih ministarstava. Naglašen je zna?aj primarne prevencije maloljetni?kog prijestupništva, te pogotovo uloga škole u istoj, te istaknuta potreba procjene raspoloživih resursa javnih ustanova na planu primarne prevencije. Apostrofiran je veliki potencijal koju škole imaju ne samo u odnosu na obrazovanje, nego i formiranje cjelokupne li?nosti mladih ljudi, te naro?ito, budu?i da se djeca i mladi zadržavaju duže vremena u školi, u prepoznavanju i korigovanju odre?enih neprilago?enosti u ponašanju.

ÄŚitaj dalje

“Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Op?ini Vogoš?a

“Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Op?ini Vogoš?a

U cilju uspješne primjene Zakona o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku dana 16.11.2015. godine održan je sastanak sa profesionalcima iz oblasti dje?je zaštite sa podru?ja op?ine Vogoš?a, kao i sa predstavnicima istoimene op?ine. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o prednostima i nedostacima spomenutog zakona, te pogotovo o pitanjima koje se ti?u prakti?ne implementacije zakona.

ÄŚitaj dalje

Sastanak radne grupe u okviru projekta "Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima"

Sastanak radne grupe u okviru projekta "Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima"

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Ameri?ke ambasade u Sarajevu realizira projekat pod nazivom „Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“. U okviru projekta je 13.XI.2015.održan sastanak Radne grupe koju ?ine Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, imenovani predstavnici nadležnih inspekcija rada, te eksperti angažovani na projektu, kako bi se usaglasili sadržaj i struktura "Vodi?a za postupanje inspekcija rada u slu?ajevima trgovine ljudima u BiH".

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.