mainlogo

Informacije

Održan sastanak radnog tima profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite u Isto?nom Sarajevu

Održan sastanak radnog tima profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite u Isto?nom Sarajevu

Radni tim profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja grada Isto?no Sarajevo, održao je sastanak 09. novembra 2015. godine, u zgradi gradske skupštine. Tematski sastanak bio je posve?en izazovima u primjeni alternativne mjere za maloljetne izvršioce krivi?nih djela „Uklju?ivanje u pojedina?ni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta“. Potreba za efikasnom primjenom ove mjere definisana je Akcionim planom prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo (2015-2017).

ÄŚitaj dalje

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom"

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom"

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom" u cilju provo?enja dodatnih konzultacija u izradi Priru?nika za obuke u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom.

ÄŚitaj dalje

Osmo stru?no savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

Osmo stru?no savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

#kriminalseneisplati

ÄŚitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Opštini Novo Sarajevo

„Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Opštini Novo Sarajevo

Predstavnici Opštine Novo Sarajevo i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 13. oktobra 2015. godine, održali su sastanak posve?en suprotstavljanju maloljetni?kom prestupništvu. Naime, na sastanku je razmatrana primjena Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku, kao i implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Održan sastanak u Op?ini Centar

Održan sastanak u Op?ini Centar

Kao dio aktivnosti koje se provode u okviru projekta „Pravda za svako dijete“, a koji se implementira uz podršku Švedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju, Vlade Švicarske i UNICEF-a u saradnji sa nadležnim ministarstvima, institucijama i agencijama, kao i organizacijama civilnog društva, dana 08. 10. 2015. godine održan je sastanak u prostorijama Op?ine Centar (Kanton Sarajevo) izme?u predstavnika pomenute Op?ine i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.