mainlogo

Informacije

Sastanak radne grupe u okviru projekta "Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima"

Sastanak radne grupe u okviru projekta "Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima"

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Ameri?ke ambasade u Sarajevu realizira projekat pod nazivom „Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“. U okviru projekta je 13.XI.2015.održan sastanak Radne grupe koju ?ine Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, imenovani predstavnici nadležnih inspekcija rada, te eksperti angažovani na projektu, kako bi se usaglasili sadržaj i struktura "Vodi?a za postupanje inspekcija rada u slu?ajevima trgovine ljudima u BiH".

ÄŚitaj dalje

Održan sastanak radnog tima profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite u Isto?nom Sarajevu

Održan sastanak radnog tima profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite u Isto?nom Sarajevu

Radni tim profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja grada Isto?no Sarajevo, održao je sastanak 09. novembra 2015. godine, u zgradi gradske skupštine. Tematski sastanak bio je posve?en izazovima u primjeni alternativne mjere za maloljetne izvršioce krivi?nih djela „Uklju?ivanje u pojedina?ni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta“. Potreba za efikasnom primjenom ove mjere definisana je Akcionim planom prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo (2015-2017).

ÄŚitaj dalje

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom"

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom"

Radni sastanak grupe eksperata u okviru projekta "Ja?anje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom" u cilju provo?enja dodatnih konzultacija u izradi Priru?nika za obuke u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom.

ÄŚitaj dalje

Osmo stru?no savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

Osmo stru?no savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

#kriminalseneisplati

ÄŚitaj dalje

„Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Opštini Novo Sarajevo

„Pravda za svako dijete“ - Sastanak u Opštini Novo Sarajevo

Predstavnici Opštine Novo Sarajevo i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), 13. oktobra 2015. godine, održali su sastanak posve?en suprotstavljanju maloljetni?kom prestupništvu. Naime, na sastanku je razmatrana primjena Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku, kao i implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) u Kantonu Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.