mainlogo

Informacije

Realizacija projekta pod nazivom „Uklju?ivanje inspektora rada u referalne mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

Realizacija projekta pod nazivom 
„Uklju?ivanje inspektora rada u referalne mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz finansijsku podršku Ameri?ke ambasade u Sarajevu realizira projekat pod nazivom „Uklju?ivanje inspektora rada u referalne (preporu?ene) mehanizme za borbu protiv trgovine ljudima“. Osnovni cilj projekta jeste da poboljša uspostavljanje državnog mehanizma zaštite i borbe protiv trgovine ljudima, putem uklju?ivanja inspektora rada u regionalne monitoring timove, kako bi se omogu?ila saradnja i u?eš?e u identificiranju, podršci i zaštiti žrtava trgovine ljudima, te uspostavila saradnja izme?u nevladinih organizacija, inspektora rada i Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima.

ÄŚitaj dalje

Sastanak sa predstavnicima Op?ine Hadži?i

Sastanak sa predstavnicima Op?ine Hadži?i

U okviru aktivnosti na projektu „Pravda za svako dijete“, predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) su 02. septembra 2015. godine održali sastanak sa predstavnicima Op?ine Hadži?i. Tom prilikom je prezentiran projekat i mogu?i oblici saradnje. Op?ina Hadži?i u okviru svojih nadležnosti preduzima kontinuirane aktivnosti na polju primarne i drugih oblika prevencije maloljetni?kog prijestupništva, ali i uopšte unaprje?enja kvalitete života najmla?eg dijela populacije.

ÄŚitaj dalje

Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja opštine Stari Grad

Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja opštine Stari Grad

Profesionalci iz škola, službe socijelne zaštite i policije sa podru?ja opštine Stari Grad, 20. avgusta 2015. godine, održali su radni sastanak. Sastanak je organizovan od strane Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), a tema sastanka bila je implementacija Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016) i provedba Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku.

ÄŚitaj dalje

Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja opštine Novo Sarajevo

Sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite sa podru?ja opštine Novo Sarajevo

U cilju podrške primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi?nom postupku i podrške implementaciji Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom (2014-2016), Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organizovao je radni sastanak profesionalaca iz oblasti dje?ije zaštite, sa podru?ju opštine Novo Sarajevo. Sastanku održanom 19. avgusta 2015. godine, prisustvovali su predstavnici policije, organa starateljstva i predstavnici obrazovnih institucija.

ÄŚitaj dalje

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom za Kanton Sarajevo

Održan sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom za Kanton Sarajevo

Tim za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom za Kanton Sarajevo održao je radni sastanak u svrhu implementacije Akcionog plana. Sastanku, koji je održan 03.08.2015. godine, prisustvovali su i predstavnici Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC). Razmatrane su dosadašnje aktivnosti u cilju implementacije Akcionog plana, a koje su trebale biti poduzete od strane nadležnih ministarstava, javnih ustanova i svih opština u Kantonu Sarajevu.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.