mainlogo

Informacije

Uspostava Sistema elektronske evidencije dnevnika doga?aja

Uspostava Sistema elektronske evidencije dnevnika doga?aja

U prostorijama Grani?ne policije BiH prezentirana je testna verzija prvog modula Sistema elektronske evidencije dnevnika doga?aja za sve jedinice Grani?ne policije. Ovaj sistem omogu?ava uspostavu elektronskih zapisa vezanih za informacijski sistem Grani?ne policije, automatski proces izvještavanja i razmjene informacija o doga?ajima na državnom nivou, izme?u grani?nih prelaza, lokalnih, regionalnih i centralnog ureda Grani?ne policije.

ÄŚitaj dalje

XI Stru?no savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

XI Stru?no savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini

XI Stru?no savjetovanje tužilaca u Bosni i Hercegovini održano je u Neumu, u periodu od 01-03. oktobra 2018. godine. CPRC je bio suorganizator pomenutog Savjetovanja, gdje je, u okviru projekta “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH" koji podržava Vlada Švicarske Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini”, organizirao obuku (Panel V) pod nazivom “Borba protiv korupcije – modaliteti i prevencija zloupotrebe migracija i azila.“ Tema Panela je bila borba protiv korupcije, modaliteti i prevencija zloupotrebe migracija i azila, kao i uspostavljanje saradnje izme?u nadležnih institucija u pogledu sprje?avanja razli?itih pojavnih oblika korupcije. U?eš?e na Panelu su uzeli tužitelji Tužilaštva BiH, kantonalnih tužilaštava Unsko-sanskog kantona, Srednjebosanskog kantona, Zapadnohercegova?kog kantona, Tuzlanskog kantona, Zeni?ko-dobojskog kantona i Kantona Sarajevo, te Okružnog tužilaštva Banja Luka, kao i predstavnici Grani?ne policije BiH, Službe za poslove sa strancima te predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH - Sektor za azil, Sektor za migracije i Sektor za evropske integracije i me?unarodnu saradnju.

ÄŚitaj dalje

Održan jednodnevni trening na temu „Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima“

Održan jednodnevni trening na temu „Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima“

U realizaciji projekta Pravda za svako dijete, u Sarajevu je 12. oktobra održan jednodnevni trening na temu „Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima“. Trening je održan u hotelu Sarajevo uz u?eš?e predstavnika policijskih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo te predstavnika Tužilaštva Kantona Sarajevo. Uvodna obrazloženja dali su Maja Paši?, tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo, te Hasan Begi?, inspektor u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Bosna i Hercegovina korak dalje ka integrisanom upravljanju granicama

Bosna i Hercegovina korak dalje ka integrisanom upravljanju granicama

Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH i Grani?na policija BIH izradili su tehni?ki dizajn i specifikaciju za uspostavu sistema video nadzora na 59 me?unarodnih grani?nih prijelaza. Sistem video nadzora ?e poboljšati razmjenu informacija i integrisano upravljanje granicom na me?unarodnim grani?nim prijelazima, koji je preporu?en i Šengenskim katalogom.

ÄŚitaj dalje

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima

Centar za istraživanje politike suprotstavljana kriminalitetu dana 14.9.2018. godine organizovao je jednodnevnu radionicu za predstavnike opštinskih centara socijalnog rada i centara mentalnog zdravlja u sklopu realizacije projekta ,,Pravda za svako dijete” koji je podržan od strane organizacije UNICEF. Tema radionice bila je ,,Praksa rada s djecom po odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima”.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.