mainlogo

Informacije

Izvršena obuka tužilaca i službenika agencija za sprovo?enje zakona i drugih javnih institucija FBiH

Izvršena obuka tužilaca i službenika agencija za sprovo?enje zakona i drugih javnih institucija FBiH

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH - Ureda za vanjske i poslove Commonwealth-a (FCO), implementira projekt pod nazivom „Ja?anje kapaciteta institucija za provo?enje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije“. Kao prva od projektnih aktivnosti organizirana je obuka pod nazivom „Obuka tužilaca i službenika agencija za provo?enje zakona u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivi?nim djelom“, koju su poha?ali tužioci iz kantonalnih tužilaštava i predstavnici agencija za sprovedbu zakona i drugih javnih institucija na nivou Federacije BiH (Federalna uprava policije, Porezna uprava Federacije BiH, Finansijska policija Federacije BiH, Federalno pravobranilaštvo, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH i dr.), a koji imaju zakonsku obavezu postupati po odredbama novog Zakona o oduzimanju nezakonito ste?ene imovine krivi?nim djelom ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/14).

ÄŚitaj dalje

CPRC zapo?eo aktivnosti na provo?enju ISRD 3 studije u Bosni i Hercegovini

CPRC zapo?eo aktivnosti na provo?enju ISRD 3 studije u Bosni i Hercegovini

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u partnerstvu sa Institutom za društvena istraživanja Fakulteta politi?kih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, na podru?ju Bosne i Hercegovine provodi Me?unarodnu studiju o samoprijavljenoj delikvenciji (International Self-report Deliquency Study) - ISRD 3. Namjera je da se sveobuhvatnim istraživanjem, a koje se u istom periodu provodi u preko 40 zemalja svijeta, procjeni stvarni obim i struktura preddelinkventnog i delinkventnog ponašanja djece.

ÄŚitaj dalje

Nau?no istraživanje o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini

Nau?no istraživanje o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini

U okviru implementacije projekta "Pomo? Ministarstvu sigurnosti BiH u provedbi Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima 2013-2015", koji podržava USAID, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) je u postupku javne nabavke odabran da provede nau?no istraživanje o obimu i prirodi problema trgovine ljudima u BiH, uklju?uju?i trgovinu djecom, unutrašnju trgovinu, te trgovinu pripadnika grupa koje su posebno ugrožene spomenutom pojavom.

ÄŚitaj dalje

"Pravda za djecu u Bosni i Hercegovini“ - Balkan Criminology News

"Pravda za djecu u Bosni i Hercegovini“ - Balkan Criminology News

ÄŚitaj dalje

Održana inicijalna radionica za izradu akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo

Održana inicijalna radionica za izradu akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), uz podršku UNICEF-a BiH, 29.12.2014. godine, organizovao je inicijalnu radionicu za izradu akcionog plana prevencije maloljetni?kog prestupništva i primjene alternativnih mjera u gradu Isto?no Sarajevo.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.