mainlogo

Informacije

Izrada Pravilnika o referalnom mehanizmu podrške djeci (u?enicima) u riziku u školama Kantona Sarajevo

Izrada Pravilnika o referalnom mehanizmu podrške djeci (u?enicima) u riziku u školama Kantona Sarajevo

Nakon uspješne realizacije aktivnosti A.1.5 Izrada i održavanje devet (9) treninga za referalne mehanizme, konstruiranih u 9 op?ina Kantona Sarajevo (CSR, CMZ, treneri, mentori) u prvom kvartalu projekta, a koje je podrazumijevalo održavanje devet treninga i rad sa stru?nim službama zajednice i škola na temu rada sa djecom u riziku.

ÄŚitaj dalje

Osnovne terapijske vještine u planu oporavka djeteta

Osnovne terapijske vještine u planu oporavka djeteta

U organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), dana 27 i 28.06.2018.godine. u prostorijama hotela „Sarajevo“ u Sarajevu održane su zadnje dvije radionice u okviru modula „OSNOVNE TERAPIJSKE VJEŠTINE U PLANU OPORAVKA DJETETA“. Edukacijski program u trajanju od ?etiri dana, utemeljen je na iskustvima i znanju psihijatrije i integrativne psihoterapije razvojne dobi koja uklju?uje multidisciplinarnu dijagnostiku i tretman dje?jih i adolescentnih emocionalnih problema i problema ponašanja, (traumatizirane, zlostavljane i zanemarene djece), uskla?en sa evropskim standardima, primjerom dobre prakse u radu sa djecom i mladima, eti?kim kodeksom i Konvencijom o pravima djece.

ÄŚitaj dalje

Prijem ranjivih kategorija tražilaca azila

Prijem ranjivih kategorija tražilaca azila

Predstavnici institucija nadležnih za poslove migracije, azila i upravljanje granicom, koji se direktno bave prijemom ranjivih kategorija tražilaca azila, zajedno sa nevladinim sektorom u?estvovali su u jednodnevnoj obuci koja se bavila pojmom, procedurama prijema i mjerama podrške ranjivih kategorija tražilaca azila, s posebnim osvrtom na žrtve trgovine ljudima kao ranjivim kategorijama u miješanim migracionim tokovima.

ÄŚitaj dalje

Oduzimanje imovinske koristi ostvarene krivi?nim djelima u fokusu državne reakcije na kriminalitet

Oduzimanje imovinske koristi ostvarene krivi?nim djelima u fokusu državne reakcije na kriminalitet

U organizaciji Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u Neumu je u periodu 07. – 09. 06. 2018 godine održano XVII savjetovanje iz krivi?nopravne oblasti. Suorganizatori jednog od panela koji se ti?e oduzimanja imovinske koristi ostvarene krivi?nim djelima bio je i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu.

ÄŚitaj dalje

VII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

VII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine

U prostorijama Vlade Kantona Sarajevo 04. juna 2018. godine održan je VII sastanak Tima za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetni?kog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Kantonu Sarajevo 2017–2019. godine.

ÄŚitaj dalje

Pozdrav, Vaš javascript je ugašen ! Za optimalan pregled ove stranice, molimo Vas da omogućite ovu opciju u Vašem pretraživaču.